ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων και οι κύριοι τομείς εμπορικής δραστηριότητας, είναι:

    Α) Ο ν. 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή κλπ υπηκόων τρίτων χωρών, ως ισχύει, αφορά κυρίως ατομικές επιχειρήσεις και άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

    Β) Ο επενδυτικός νόμος 3894/2010, για επενδύσεις στην Ελλάδα με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

    Γ) Οι σχετικές διατάξεις των νόμων για τη σύσταση ατομικής επιχείρησης και εταιρείας εν γένει (ανώνυμης, περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμης, ετερρόρυθμης κλπ), καθώς και υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας.
---------------------

Α) Δικαιολογητικά για την έναρξη ατομικών επιχειρήσεων:
1)Έντυπα από την εφορεία (Μ1 και Μ2) συμπληρωμένα.
    2)Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη. Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος ή παραχωρείται δωρεάν προβλέπονται άλλα δικαιολογητικά.
    3)Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο όπου απαιτείται.
    4)Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ κλπ).
    5)Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη ή επίδειξη της πρωτότυπης.
    6)Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., διαβατήριο και άδεια παραμονής και (ανεξάρτητης) εργασίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για εμπορία.
    7)Άδεια εγκατάστασης από Νομαρχία για βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες και επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες στο Ν. Αττικής.
    8)Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
    9)Αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου ή εφόσον τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

    Βασική προϋπόθεση για την έναρξη εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών είναι η έκδοση σχετικής άδειας (άρθρο 9 ν. 3386/2005). Οι κατηγορίες των αδειών βάσει των οποίων μπορεί ν’ ασκηθεί εμπορική δραστηριότητα προβλέπονται στο ν. 3386/2005 όπως ισχύει και είναι οι εξής:

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

    1)Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.
    Με το αριθμ. 1006596/284/ΔΜ/24-1-2005 έγγραφο διευκρινίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών σε υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Κατ’ εξαίρεση ο υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας μπορεί να λάβει βεβαίωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

    2)Άδεια διαμονής για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
    Ο κάτοχος της άδειας αυτής μπορεί να προβεί σε έναρξη εργασιών μόνο για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με έδρα την κατοικία του (π.χ. μεταφραστής), ακόμη και εκείνος που έχει λήξει η άδειά του αυτή και έχει καταθέσει τα χαρτιά του για ανανέωση, καθώς και ο κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 3386/2005 το οποίο αφορά την αλλαγή του τύπου της άδειας εργασίας από εξαρτημένη σε παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

    3)Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών.
1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική Θεώρηση εισόδου (άρθρο 17 ν. 3386/2005):
α. Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές,  νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
β. Το αλλοδαπό υπαλληλικό προσωπικό και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί σε συγκεκριμένες νομοθετικές  διατάξεις και αφορά εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
    γ. Υπήκοοι τρίτων χωρών τεχνικοί, που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (ΦΕΚ 130 Α`).
    δ. Το αλλοδαπό προσωπικό, που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα κατ` εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 3385/2005.
ε. Αλλοδαπό εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα,  θα μπορεί να μετακινείται για απασχόληση στα υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές της οικείας εταιρίας ή στις συνδεδεμένες εταιρίες στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
    αα. Η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα να απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ημεδαπούς εργαζόμενους.
    ββ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να μετακινηθούν για απασχόληση στις ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις στον τομέα τους, των οποίων στερούνται ημεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόμενοι ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών.
    Ο αριθμός των απασχολουμένων δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό ανώτερο του 5% των ημεδαπών εργαζομένων. Η άδεια διαμονής χορηγείται αρχικά για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη έτη.
2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του χορηγείται άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:
    α. Έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την εταιρία, από την οποία προκύπτει
ότι η αμοιβή τους είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, προσκομίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων και βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών τους.
    β. Είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
    Η άδεια διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθμίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει:
    i. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
    ii. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της  εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.
3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005 και του Προεδρικού Διατάγματος 131/2006, μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, περίπου οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ετησίως, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και 15% για κάθε τέκνο.
    4. Η σχετική αίτηση για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και για την οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και η σχετική άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.    Εάν από την έρευνα των αρμόδιων αστυνομικών αρχών προκύψουν σχετικοί λόγοι που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου στο οποίο αναφέρονται, η άδεια διαμονής ανακαλείται.

4)Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
    Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας που θα ασκήσει εμπορική δραστηριότητα, καθώς και κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με έδρα εκτός της κατοικίας του είναι η κατοχή άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 24, 25, 26 του ν. 3386/2005).
    Δήλωση έναρξης εργασιών για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει και ο κάτοχος βεβαίωσης που έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου του άρθρου 24 ν. 3386/2005 για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή  στο διαβατήριο πρέπει να υπάρχει σε ισχύ η σχετική θεώρηση εισόδου.
    Μια από τις προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα, για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας είναι να υπάρχουν κατατεθειμένα στο λογαριασμό του αιτούντος τουλάχιστον 60.000 ευρώ (άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α). Ενώ για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας πρέπει η επένδυση η οποία θα πραγματοποιηθεί και θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, να είναι ύψους τουλάχιστον 300.000 ευρώ (άρθρο 26 παρ. 1).
    Τα βασικά δικαιολογητικά είναι: διαβατήριο σε ισχύ με θεώρηση εισόδου, πιστοποιητικό υγείας από ημεδαπό νοσοκομείο, παράβολο 150 ευρώ για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα στο όνομα του αιτούντος όπου έχει κατατεθεί το ποσό των τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την ανανέωση της παραπάνω άδειας (άρθρο 25 του ν. 3386/2005) προβλέπονται περαιτέρω δικαιολογητικά.
    Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί η ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σε υπηκόους τρίτων χωρών είναι βιογραφικό σημείωμα και συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου (business plan). Στη μελέτη αυτή πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά: το ύψος της επένδυσης (ελάχιστο όριο 300.000 ευρώ), το είδος της δραστηριότητας, η νομική μορφή του υπό ίδρυση φορέα, η μετοχική σύνθεση, ο τόπος εγκατάστασης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση της επένδυσης, το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, ο αριθμός θέσεων που θα δημιουργηθούν και πόσες από αυτές θα καλυφθούν από την ελληνική αγορά κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης, ο πίνακας χρηματοδοτικών ροών σε ορίζοντα τριετίας (προβλεπόμενο cash flow), η ημερομηνία έναρξης – ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα, μετοχές) για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης.
    Σημειώνονται τα εξής:
    Σε κάθε περίπτωση ο υπήκοος τρίτης χώρας θα ξεκινήσει τις διαδικασίες από το ελληνικό προξενείο στην χώρα του όπου και θα καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, σχετικά με την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του άρθρου 24, ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση στην ελληνική προξενική αρχή της χώρας του, υποβάλλει και οικονομοτεχνική μελέτη, στην οποία θα αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει όπως το ύψος και το είδος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, η προβλεπόμενη αξία των πωλήσεων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση στη χώρα μας.
    Η αίτηση, μαζί με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκατασταθεί και να ασκήσει τη δραστηριότητα.
    Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, εγκρίνει ή απορρίπτει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ύστερα  από γνώμη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου.
    Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης, εντός μηνός αφότου υποβληθεί  το σχετικό  αίτημα, αναφορικά με την σκοπιμότητα άσκησης της δραστηριότητας. Προκειμένου να ελεγχθεί η σκοπιμότητα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εξετάζεται η αρτιότητα και η δυνατότητα εφαρμογής της οικονομοτεχνικής μελέτης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι επιχειρηματικές εμπειρίες του υπηκόου τρίτης χώρας, το ύψος του διαθέσιμου κεφαλαίου και οι επιπτώσεις στην απασχόληση καθώς και οι ειδικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
    Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη της παραπάνω επιτροπής, εγκρίνει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αποστέλλει τη σχετική πράξη στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο και χορηγεί την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
    Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός του,  ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής απόφασης.
    Σε δεύτερο στάδιο και αφού πάρει θεώρηση εισόδου για την Ελλάδα θα καταθέσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα να επεκτείνει τη δραστηριότητά του εντός του ίδιου νομού, με την δημιουργία υποκαταστημάτων, καθώς και να προβεί σε επέκταση, ομοειδούς χαρακτήρα, της αρχικής δραστηριότητας, εφόσον σε κάθε περίπτωση παραμένει ως βασικός πυρήνας η αρχική του δραστηριότητα, αυτή για την άσκηση της οποίας του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια.

    Σχετικά με την άδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας του άρθρου 26 απαιτούνται τα εξής:
    Η αίτηση μαζί με απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού εσωτερικών (ΕΣΔΔΑ) και Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού (Τμήμα Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
    Σε περιπτώσεις πραγματοποίησης παραγωγικής επένδυσης, θα ζητούνται προς συνεκτίμηση από την αρμόδια Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και τα παρακάτω επιπλέον στοιχεία:
    -παραγόμενα προϊόντα και μέγεθος παραγωγής ανά προϊόν
    -αγορές και τρόπος διάθεσης των προϊόντων
    -περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (αν είναι state of the art)
    -τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί
    -παραγωγή καινοτομικών προϊόντων
    -εξοικονόμηση ενέργειας ή/και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κατά δήλωση του επενδυτή
    -πρόβλεψη εξαγωγών
    Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή από την προξενική αρχή.
    Εντός προθεσμίας είκοσι ημερών, το αργότερο, από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζει στον Υπουργό ΕΣΔΔΑ πρόταση, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Τμήματος Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων του Υπουργείου, για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής στον αλλοδαπό, σε σχέση με την επένδυση. Ο Υπουργός ΕΣΔΔΑ αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαμονής.
    Η έγκριση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ διαβιβάζεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία χορηγεί την ειδική θεώρηση εισόδου με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του ν.3386/05. Σε περίπτωση μη χορήγησης της έγκρισης, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την παρέλευση ενός έτους.
    Ο επενδυτής οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων τόσο για την πραγματοποίηση της επένδυσης όσο και κατ' έτος για την πρόοδο υλοποίησης αυτής, αντίστοιχα. Εάν μετά την πάροδο ενός έτους διαπιστωθεί ότι είτε δεν πραγματοποιήθηκε η επένδυση ή ότι δεν υπήρξε ανάλογη πρόοδος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, με την ίδια διαδικασία, διαβιβάζει πρόταση στον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, προκειμένου να αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της άδειας διαμονής, κατά τους ανωτέρω όρους.

    Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής.
    Ο υπήκοος τρίτης χώρας, μετά την είσοδο του στη Χώρα και στο πλαίσιο ισχύος της ειδικής θεώρησης εισόδου του, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου ΕΣΔΔΑ, συνοδευόμενη από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
    Η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό ΕΣΔΔΑ, ισχύει για τρία έτη και η οικεία απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
    Η χορήγηση της άδειας διαμονής στον υπήκοο τρίτης χώρας, σε σχέση με την προτεινόμενη επένδυση, δεν υποκαθιστά τη χορήγηση αδείας εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
    Η υλοποίηση και η πρόοδος της επένδυσης πραγματοποιείται με ευθύνη του ίδιου του επενδυτή.
    Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον:
    α. Η εγκριθείσα δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται.
    β. Πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα ή επέκταση της αρχικής και
    γ. Έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
    Αν η άδεια διαμονής ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται να χορηγηθεί, με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, στον υπήκοο τρίτης χώρας προθεσμία μέχρι έξι μήνες για την αναχώρηση του από την Ελλάδα, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εκκαθάριση της επιχείρησης του.
    Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.

5)Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Ο κάτοχος άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας που θα εκδοθεί με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (άρθρο 91 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 ν. 3731/2008) θα μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα, καθώς και όποιος έχει βεβαίωση κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

    6)Άδεια διαμονής συζύγου Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε., γονέα ημεδαπού ανηλίκου, μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.
    Ο κάτοχος της άδειας διαμονής για τους παραπάνω λόγους μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα, μόνο όταν η άδεια αυτή έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 33 ν. 2910/2001, ή των άρθρων 61 (σύζυγος Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.), 61 και 94 (γονέας ανήλικου ημεδαπού), 63 (μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.), 63 και 94 (γονέας ανήλικου ημεδαπού) ν. 3386/2005 και Π.Δ. 106/2007, καθώς και ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών για έκδοση της παραπάνω άδειας.

    7)Άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
    Ο κάτοχος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση (άρθρα 53, 54, 56, 57 ν. 3386/2005 και Π.Δ. 131/2006) μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών, μόνο εφόσον προσκομίσει και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση του αντίστοιχου είδους εργασίας.

    8)Αυτοτελής άδεια διαμονής.
    Η άδεια αυτή χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι ήταν κάτοχοι άδειας για λόγους οικογενειακής επανένωσης, μετά την παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, μετά την ενηλικίωσή τους, το θάνατο του συντηρούντος, καθώς και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου (άρθρο 60 ν. 3386/2005), μόνο εφόσον προσκομίσει και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση του αντίστοιχου είδους εργασίας.

    9)Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
    Ο κάτοχος της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 ν. 3386/2005) μπορεί να υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών για οποιαδήποτε δραστηριότητα, αρκεί να αναγράφεται ρητά στην άδεια η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

    10)Άδεια διαμονής για συγκεκριμένο σκοπό.
    Ο κάτοχος άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί για συγκεκριμένο σκοπό όπως άδεια διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούς, ή σε ανταποκριτές ξένου τύπου (άρθρα 22 και 38 ν. 3386/2005), μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μόνο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που αναγράφεται στην άδεια.

    11)Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
    Ο κάτοχος άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών για την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας με μόνη την κατοχή της εν λόγω άδειας, (άρθρο 67 ν. 3386/2005 και Π.Δ. 150/2006). Βασική προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος είναι ο ενήλικος υπήκοος της τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη στην Ελλάδα.
        
----------

Β) Σύμφωνα με τον επενδυτικό νόμο (άρθρο 1 ν. 3894/2010) ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση ή στον εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων: (α) στη βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές και επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
    (α) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ ή
(β) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) νέες θέσεις εργασίας ή
(γ) ανεξαρτήτως του συνολικού κόστους της επένδυσης, προβλέπεται ότι ποσό τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ επενδύεται ανά τριετία σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, που εντάσσονται στη στρατηγική επένδυση, ή
(δ) ανεξαρτήτως του συνολικού κόστους της επένδυσης, προβλέπεται ότι ποσό τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ επενδύεται ανά τριετία σε έργα που προάγουν και δημιουργούν υπεραξία για την περιβαλλοντική προστασία της Ελλάδας, ή
(ε) ανεξαρτήτως του συνολικού κόστους της επένδυσης, προβλέπεται ότι ποσό τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ επενδύεται ανά τριετία σε έργα
που δημιουργούν υπεραξία στην Ελλάδα στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας με την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αύξησης της γνώσης, ή
(στ) από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον διακόσιες πενήντα (250) νέες θέσεις εργασίας.
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιώτες είτε με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄) είτε με συμβάσεις μικτής μορφής. Η αίτηση για την εξέταση ένταξης των στρατηγικών επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων υποβάλλεται από τον κύριο του έργου.
Η Invest in Greece S.A. δέχεται και ελέγχει τις σχετικές αιτήσεις, ενώ προβαίνει και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών αδειών λειτουργώντας ως «one - stop shop» (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3894/2010). Στο κεφάλαιο Γ΄ του νόμου, άρθρα 14 επ. καθορίζεται η διαδικασία ένταξης στρατηγικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
---------


Γ) Για τη σύσταση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων τα βασικότερα βήματα, σε γενικές γραμμές, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο κάθε εταιρείας, είναι η σύσταση του εταιρικού συμφωνητικού από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, ο έλεγχος από την εφορεία, η (προ)εγγραφή στο επιμελητήριο, η κατάθεση στο Πρωτοδικείο και η σφράγιση του καταστατικού από την εφορεία. Για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας απαιτούνται περισσότερα βήματα. Για τους εταιρικούς τύπους που προβλέπεται η συνδρομή συμβολαιογράφου (ανώνυμη, ΕΠΕ), έχει πιστοποιηθεί ένας αριθμός συμβολαιογράφων, οι οποίοι σε συνεργασία με δικηγόρο και όσα προβλέπονται στη σχετική υπουργική απόφαση για τη σύσταση υπηρεσιών «Μιας Στάσης» προβαίνουν στη σύσταση των συγκεκριμένων εταιρειών.
Σε γενικές γραμμές μπορούν να γίνουν τα εξής:
1)Σύσταση υποκαταστήματος – εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, εταιρείας εκτός Ε.Ε.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται εξαρτώνται από το είδος της εταιρείας (μητρική και θυγατρική – υποκατάστημα πρέπει να είναι ιδίου τύπου) και  σε γενικές γραμμές και ειδικότερα για ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, είναι:
1)Αίτηση καταχώρησης.
2)Καταστατικό της αλλοδαπής όπως ισχύει.
3)Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα (θα αναφέρεται η έδρα του υποκαταστήματος, ο σκοπός, ο διακριτικός τίτλος – επωνυμία και ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα).
4)Βεβαίωση ότι η αλλοδαπή εταιρεία δεν διαλύθηκε, ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.
5)Συμβολαιογραφική (π.χ. πληρεξούσιο) ή προξενική πράξη διορισμού του νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα. Αν ο εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας.
6)Βεβαιώσεις για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, ΑΔΤ κλπ)
7)Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων για αλλοδαπούς εκτός χωρών Ε.Ε., επιπλέον, ακριβές αντίγραφο της άδειας παραμονής και της άδειας εργασίας αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που θα συμμετάσχουν α)ως ομόρρυθμα μέλη σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείε ή θα οριστούν β)ως διαχειριστές σε ΕΠΕ και γ)ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
8)Εξουσιοδότηση των εταίρων ή των ιδρυτών ή των εκπροσώπων με γνήσιο υπογραφής προς όποιον υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και υπογράφει την αίτηση καταχώρησης.
9)Αντίγραφο μισθωτηρίου θεωρημένο από τη ΔΟΥ.
10)Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της αλλοδαπής εταιρείας για το ποσό του κεφαλαίου της που έχει καταβληθεί (για ΑΕ 60.00 ευρώ, για ΕΠΕ 18.000 ευρώ).

Δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης εταιρείας, αφού υφίσταται ήδη η μητρική εταιρεία.
Πρέπει με τη σύσταση υποκαταστήματος να θεωρηθούν τα απαραίτητα βιβλία από την εφορεία
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις ελληνικές προξενικές αρχές ή να φέρουν θεώρηση APOSTILE και μεταφρασμένα επίσημα στα Ελληνικά από το υπουργείο εξωτερικών ή δικηγόρο.
Καταβάλλονται επίσης έξοδα επιμελητηρίου, τα οποία για την ΕΠΕ είναι σήμερα 280 ευρώ, ενώ για την ΑΕ 440 συν 300 ευρώ για τα τέλη δημοσίευσης στΦΕΚ.
Κατατίθεται ο φάκελος στο αρμόδιο επιμελητήριο το οποίο υπηρεσιακώς τον αποστέλλει (αφού ελεγχθεί η πληρότητα των στοιχείων) στη Νομαρχία, εκδίδεται απόφαση του αντιπεριφερειάρχη και επιστρέφει ο φάκελος στο Επιμελητήριο για την ανακοίνωση στο ΦΕΚ. Εφόσον υπάρχει η πληρότητα των δικαιολογητικών η διαδικασία δεν ξεπερνά τις δέκα εργάσιμες.

2)Σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ελληνικής εταιρείας και αλλοδαπής, είτε ελληνικού φυσικού προσώπου και αλλοδαπής εταιρείας ή αλλοδαπού φυσικού προσώπου.

Οι προσωπικές εταιρείες συστήνονται στις υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων με τη φροντίδα του δικηγόρου. Οι ΕΠΕ και οι ΑΕ και γενικά κάθε εταιρεία για την οποία συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ως υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζεται πιστοποιημένος συμβολαιογράφος, σε συνεργασία με δικηγόρο.

Τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται είναι:
-Για τους ιδρυτές αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα εκτός Ε.Ε.: διαβατήριο και άδεια διαμονής, αν είναι ομόρρυθμα μέλη ΟΕ ή ΕΕ, ή διαχειριστές ΕΠΕ, ή εκπρόσωποι ΑΕ απαιτείται άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
-Έντυπα στην εφορεία για την έκδοση ΑΦΜ.
-Αν στους ιδρυτές συμμετέχουν Νομικά Πρόσωπα αλλοδαπής απαιτούνται: καταστατικό (και τυχόν τροποποιήσεις) με apostille,  επίσημα μεταφρασμένο ή αν η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (apostille), θεωρημένο από προξενική αρχή. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας – έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα. Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα σχετικά έντυπά της εφορείας (Μ1, Μ7) για τη χορήγηση ΑΦΜ. Επίσης απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας με απόφαση για συμμετοχή σε εταιρεία στην Ελλάδα.
-Επιπλέον απαιτούνται το καταστατικό της υπό ίδρυση εταιρείας, εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο ή στον εκπρόσωπο της εταιρείας, τραπεζικός λογαριασμός για την κατάθεση των εξόδων και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα. Θεωρημένο μισθωτήριο από την εφορεία, συμπληρωμένα έντυπα της εφορείας για τη χορήγηση ΑΦΜ (Μ3, Μ6, Μ7, Μ8). Έγγραφη εντολή στην υπηρεσία Μιας Στάσης, εφόσον υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες για τη σύσταση της εταιρείας.
Αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρειάζεται προέγκριση από το Δήμο.


Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής, αν είναι υπήκοος χώρας εκτός Ε.Ε. χρειάζεται πλην του ΑΦΜ και άδεια διαμονής.

Μπορεί να συσταθεί και Κυπριακή μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην Ελλάδα με μοναδικό εταίρο κυπριακή εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής, αν είναι υπήκοος χώρας εκτός Ε.Ε. χρειάζεται πλην του ΑΦΜ και άδεια διαμονής.

Απαγορεύεται η σύσταση αποκλειστικά αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει η σκέψη να συμμετάσχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο εκτός Ε.Ε. σε εταιρεία, προτείνεται να συμμετάσχει αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, να συσταθεί η εταιρεία και μετά το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο να μεταβιβάσει τη μερίδα του στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ώστε να αποφευχθούν τα πολλά δικαιολογητικά που απαιτούνται όταν από την αρχή συμμετέχει σε εταιρεία αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

Τα έξοδα εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρείας και από το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας και έχουν να κάνουν κυρίως με την αμοιβή του συμβολαιογράφου και του δικηγόρου, το γραμμάτιο σύστασης εταιρείας (50 έως 70 ευρώ) τα τέλη καταχώρισης στο εμπορικ μητρώο (10 ευρώ) και το επιμελητήριο, τις εισφορές στα ταμεία νομικών και προνοίας, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα όπου απαιτείται.
 
-------------

Φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για να επενδύσει στην Ελλάδα:

Α) Invest in Greece, Μητροπόλεως 3, Αθήνα, τηλ. 210-3355700,  www.investingreece.gov.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Συννημένα:
1)Οι σχετικές διατάξεις του ν. 3386/2005 ως ισχύει (έντυπη μορφή).
2)Ο ν. 3894/2010 στα ελληνικά και αγγλικά (ηλεκτρονική μορφή).
3)Συνοπτικός οδηγός της διαδικασίας επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης δημόσιων στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων (ηλεκτρονική μορφή).
4)Οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για υποψήφιους επενδυτές (ηλεκτρονική μορφή).
5)Σχετικές υπουργικές αποφάσεις (στοιχεία του φακέλου, αμοιβές, αίτηση υπαγωγής) (ηλεκτρονική μορφή).
6)Έντυπο αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3894/2010 για ιδιωτικές επενδύσεις (ηλεκτρονική μορφή).

    Σε κάθε περίπτωση η επαφή με έμπειρο λογιστή και δικηγόρο είναι απαραίτητη για την εγκυρότερη  και ταχύτερη έναρξη των επιχειρήσεων.

    Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία στα παραπάνω θέματα, συνεργάζεται με εξαιρετικά έμπειρη ομάδα λογιστών και συμβολαιογράφων.


Προφίλ γραφείου: Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Χλούπη & Συνεργατών.

Ο Γεώργιος Χλούπης είναι Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής αθηγητής εγκληματολογίας-σωφρονιστικής στη Ελληνικής Αστυνομίας, Νομικός Σύμβουλος Εθνικής τράπεζας και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συγγραφέας 

Το Δικηγορικό Γραφείο Γεώργιος Χλούπης & Συνεργάτες έχει μεγάλη εμπειρία και αποτελεσματικότητα στο χειρισμό πολλών ειδών υποθέσεων. Κυρίως ασχολείται με θέματα αστικού, ποινικού και εμπορικού δικαίου, σύσταση εμπορικών εταιρειών, έλεγχο τίτλων για αγοραπωλησίες και παραστάσεις σε συμβόλαια, κατοχύρωση σημάτων εμπορικών εταιρειών, μισθώσεις, θέματα μεταναστών κ.α.